Kontakt
ZuZig
  Murgašova 912/40
  018 41   Dubnica nad / Váhom
  tel.: +421 910 991 833
  tel : +421 907 720 757
 
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Podporované platby
Dobierka

Podmienky ochrany osobných údajov


GDPRspäť


Definícia vybraných pojmov

a) Prevádzkovateľ – GeriJa – Ján Gerhard Murgašova 912/40 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 4495140, DIČ: 1080294622,
zapísaná Okresný Úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-275772
b) Zmluva - Zmluva o poskytnutí, dodaní produktov a služieb, uzavretá v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom;
c) Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu na základe obchodných podmienok  https://zuzig.sk/obchodne-podmienky/
 

1 .Ochrana osobných údajov 

1.1. Odoslaním formulára na stránke https://zuzig.sk/ jej podstránok a stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom správcom Ján Gerhard - GeriJa potvrdzuje Užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje. 

1.2. Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov Užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a GDPR. 

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby. 

1.4. Pre objednávku produktov a služieb sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie notifikačných oznámení, obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely informovania Užívateľa a priameho marketingu. 

1.5. Prevádzkovateľ používa služby subdodávateľov pre plnenie licenčnej zmluvy, ako sú poskytovateľ mailingových služieb poskytovateľ webhostingu, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia platobných služieb ako je platobná brána, (osobné údaje môžu byť ukladané v tretích krajinách mimo EU). Zainteresované tretie strany sú preverení subdodávatelia a splňujú kritéria GDPR. 

1.6. Ukladané osobné údaje Užívateľa sú v systéme Prevádzkovateľa ukladané minimálne po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Po uplynutí zmluvného vzťahu a doby potrebnej na komunikáciu Prevádzkovateľa s Užívateľom za účelom informovania Užívateľa ohľadom noviniek týkajúcich sa produktov a služieb vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu budú údaje vymazané. 

1.7. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle nariadenia GDPR čl. 22. 

1.8. Odoslaním formulára na objednávku výrobkov a služieb alebo prihlásenia sa v časti pre novinky (Newsletter) na stránkach Prevádzkovateľa Užívateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, a zároveň vyhlasuje, že tieto oznámenia nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, lebo Užívateľ so zasielam informácií výslovne súhlasí. Súhlas podľa tohto odseku môže Užívateľ kedykoľvek písomne odvolať cez kontaktný formulár alebo v systéme Prevádzkovateľa, pripadne na mieste na to určenom (prihlásenie do newsletteru). 

1.9. Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie. 

2. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa 

2.1. Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov, ktoré získal Užívateľ vlastnou obchodnou činnosťou spracovávateľom (spracovávateľ) týchto údajov. 

2.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Prevádzkovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na https://zuzig.sk/obchodne-podmienky/ (ďalej len "zmluva") uzatvorenej s Užívateľom. 

2.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania informácii, a dodania produktov a služieb na základe licenčnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov je automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania tieto osobné údaje zhromažďovať, ukladať na dátové nosiče, uchovávať, blokovať, likvidovať a to aj u svojich zmluvných subdodávateľoch. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec týchto podmienok. 

2.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov, a to na území Európskej únie. 

2.5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje Užívateľa, a to po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. 

2.6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Užívateľa o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie a poskytnúť Užívateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. 

2.7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach. 

2.8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie licenčnej zmluvy. 

2.9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov. 

2.10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ prostredníctvom poskytovateľa technických zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov. 

2.11. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa. K osobným údajom tak budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom. Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi. 

2.12. Prevádzkovateľ bude Užívateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie Užívateľových povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii. 

2.14. Po ukončení plnenia zmluvy, ktoré je spojené so spracovaním, je Prevádzkovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona, minimálne po uplynutí doby potrebnej na komunikáciu. 

2.15. Prevádzkovateľ poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého Užívateľ poveril. 

2.16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. 

3. Práva a povinnosti Užívateľa 

3.1. Užívateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov, ktoré získal vlastnou obchodnou činnosťou správcom (správca) týchto údajov. 

3.2. Užívateľ potvrdzuje odoslaním formulára na stránke https://zuzig.sk/ jej podstránok a stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje. 

3.3. Užívateľ udeľuje povolenie so zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa, ktorým je poskytovateľ hostingu, prepravných služieb, platobných služieb, platobných brán. Užívateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov. 

3.4. Užívateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup, opravu pripadne obmedzenie spracovania osobných údajov. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre plnenie zmluvného vzťahu a dotknutých zákonov. Ďalej má Užívateľ právo podať námietku proti spracovaniu a právo na prenosnosť získaných údajov. 

3.5. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. 

3.6. Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom uzavrieť či jej zo strany Prevádzkovateľa plniť. 

3.7. Užívateľ sa zaväzuje okamžite deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok. 

Platné od 25.5.2018